top of page

COVID-19

Pa fesurau y mae Arcade Base yn eu cymryd i amddiffyn cwsmeriaid rhag COVID-19?

 

Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd (“WHO”), mae’r siawns o gontractio COVID-19 o wrthrych difywyd yn isel iawn. Fodd bynnag, mae Arcade Base yn monitro'r sefyllfa yn gyson (ac unrhyw gyngor swyddogol a gyhoeddir mewn cysylltiad â'r un peth) ac rydym yn cymryd mesurau synhwyrol i amddiffyn cwsmeriaid a staff. Awgrymwn eich bod yn adolygu gwefan WHO i gael y cyngor diweddaraf yn hyn o beth.

 

Yn benodol, o ran bygythiad COVID-19, ar hyn o bryd mae mesurau ychwanegol a weithredwyd gan Arcade Base yn cynnwys y canlynol:

 

· Mae holl weithwyr y Arcade Base wedi derbyn addysg a hyfforddiant ychwanegol ar hylendid dwylo ac rydym wedi defnyddio glanweithwyr dwylo ychwanegol ym mhob gweithle.

 

· Rydym yn cadw at ganllawiau Llywodraeth y DU ac yn cefnogi gweithwyr sydd angen hunan-ynysu am 7-14 diwrnod, pe bai ganddynt unrhyw bryderon neu ddangos symptomau tebyg i ffliw, bod â thymheredd uchel neu beswch parhaus

 

· Yn ogystal, rydym yn cymryd rhagofalon ychwanegol ar leihau unrhyw bwyntiau cyffwrdd a throsglwyddo ledled ein holl adeiladau a gweithleoedd.
 

Mesurau Cyflenwi COVID-19

Mewn ymateb i COVID-19, mae ein holl gludwyr yn cymryd mesurau rhagofalus i sicrhau iechyd a lles eu gyrwyr a'n cwsmeriaid.

 

Sicrhewch fod ein holl gludwyr yn dilyn y cyngor a'r canllawiau gan y llywodraeth ac mai diogelwch pawb yw ein blaenoriaeth.

 

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw effaith i'n gwasanaethau cyflenwi ar hyn o bryd, ond rydym yn annog pob cwsmer i ddefnyddio'ch cyfeiriad cartref ar gyfer danfon.

 

 

Gallwch weld yr holl ganllawiau a mesurau cludwyr wrth ymweld â'r wefan cludwr enwebedig, darperir e-byst wrth eu hanfon i gadarnhau gwybodaeth danfon.

 

Gobeithiwn eich bod yn deall ac yn gwerthfawrogi'r mesurau sydd wedi'u rhoi ar waith er mwyn eich amddiffyn a sicrhau y gallwn barhau i weithredu fel arfer

bottom of page